Vedtægter

Copyright © All Rights Reserved

Vedtægter for Ringsted Go Klub af 1987

 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted


Stk. 1. Foreningens navn er Ringsted Go Klub forkortet RGK.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af / en del af Dansk Go Forbund.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

  1. At fremme kendskabet til Klubben, og kendskabet til Go i Danmark. At fremme medlemmernes kontakt til andre Go-spillere i Danmark og resten af verdenen.
  2. Sikre spillemuligheder for klubbens medlemmer, samt deltagelse i tourneringer og mesterskaber der bliver afholdt af andre Go Klubber, under Danske Go Forbund samt udenlandske Go Forbund, Klubber og skoler. Desuden at skaffe medlemmerne rabatter I forbindelse med deltagelse aktiviteter, samt på spilledage.
  3. At sikre at foreningens medlemmer kan blive bedre til at spille go, gennem egen undervisning og deltagelse i undervisning i Go, der måtte blive afholdt indenlansk eller udenlansk.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens spilledage. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved ikke at forny sit kontingent.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves for et år gyldigt fra 1/1 – 31/21. Som medlem vil man desuden modtage en opkrævning fra Dansk Go Forbund.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.Valg af stemmetællere

2.Valg af dirigent

3.Formandens beretning

4.Regnskabsaflæggelse

5.Behandling af indkomne forslag

6.Fastsættelse af kontingent

7.Godkendelse af budget

8.Valg af formand

9.Valg af næstformand

10.Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11.Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

12.Eventuelt 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2 - 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning overdrages til Dansk Go Forbund eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens genstiftende generalforsamling den 2.3 2013 . Vedtægterne ophæver vedtægterne fra 2011 for Ringsted Go Klub.